Bahasa Kebangsaan B
 
 
Subject Code: MPW2123
Aim of Subject:
 • Kursus ini adalah untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran bahasa Melayu dan kecekapan berbahasa untuk berkomunikasi bagi melahirkan idea dan perasaan secara lisan dan penulisan.
Learning Outcome of Subject: Setelah mengikuti mata pelajaran ini,pelajar dapat:
 • Mengetahui sistem bunyi, sistem ejaan Rumi bahasa Melayu, kosa kata dan tatabahasa Melayu.
 • Boleh mendengar dan memahami pertuturan dalam pelbagai situasi.
 • Boleh bertutur dalam perbualan harian.
 • Boleh membaca dan memahami bahan-bahan bacaan yang mudah.
 • Boleh melahirkan idea dan perasaan secara lisan dan penulisan.
Programme Outcomes:
 • Memperoleh dan mengguna pakai konsep asas berbahasa(30%)
 • Membentuk kesedaran tentang tanggungjawab sosial, budaya, sejagat dan persekitaran(40%)
 • Kerjasama kumpulan yang baik(20%)
 • Berkemampuan untuk terus memperbaiki diri dan pembelajaran berterusan(10%)
Assessment Scheme:
 • Lisan/aktiviti(20% )
 • Mendengar(10% )
 • Ujian/kuiz (20% )
 • Peperiksaan akhir - Ujian bertulis(50% )
Teaching and Learning Activities: 42 hours (lectures)
Credit Hours: 3
Pre-Requisite: Tiada
Main References:
 • Liaw Yock Fang (!993) Speak Standard Malay. Kuala Lumpur: Times Publications.
 • Othman Sulaiman (1996) Malay For Everyone. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
 • Abdullah Hassan dan Ainon Mohamad (1994). Panduan Ejaan Rumi. Kuala Lumpur:Utusan Publication and Distributors.
 • Awang Sariyan (1995) Sebutan Baku dan Ejaan Rumi. Kuala Lumpur: Synergymate Sdn. Bhd.
Additional References:
 • Abdul Hamid Mahmood (1992). Mengusai Ejaan Rumi Bahasa Malaysia dengan Cepat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Edward S. King (!995) Speak Malay. Kuala Lumpur: Times Editions Pte. Ltd.
 • Kaset dan Buku Panduan Sebutan Baku Bahasa Melayu (1990), Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Liaw Yock Fang (1998) Standard Malay Made Simple. Singapore:Times Book.
 • Malcolm W. Mintz (1997) An Indonesian and Malay Grammar for Student. Singapore: EPB Publishers.
 • Zaharah Othman dan Sotanto Atmosumatro (1995) Colloquil Malay. London; Routledge.

Subject Contents

 • Sebutan dan Intonasi

 • Sebutan- Prinsip sebutan, Intonasi - Intonasi pelbagai jenis ayat.
   
 • Sistem Ejaan

 • Sistem Ejaan, Bunyi huruf, Struktur suku kata.
   
 • Bahasa Melayu Praktis : Lisan

 • Bertegur sapa, Penyataan diri, Bahasa dalam situasi, Konsep masa dan bilangan.
   
 • Bahasa Melayu Praktis : Pemahaman

 • Penyataan Umum, Iklan, Papan tanda, Makluman, Arahan/larangan.
   
 • Penulisan

 • Penulisan karangan, Mengisi borang.