Bahasa Kebangsaan A
 
 
Subject Code: MPW2113
Aim of Subject:
 • Untuk mempertingkatkan kecekapan berbahasa, sesuai dengan intelek pelajar untuk berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan tulisan dalam konteks rasmi, kreatif dan bukan kreatif.
Learning Outcome of Subject: Setelah mengikuti mata pelajaran ini, pelajar dapat:
 • Menggunakan bahasa dengan berkesan dari segi lisan dan tulisan.
 • Berkomunikasi secara lisan dengan berkesan dari segi sebutan dan intonasi,tatabahasa, kosa kata, ungkapan dan laras.
 • Memahami bahan bertulis yang beraneka jenis dan gaya, dan seterusnya mengungkapkan fikiran secara lisan dan tulisan dengan bahsa yang betul dan berkesan.
 • Merumuskan butiran dan memperluas sesuatu idea dengan cara yang tersusun, padat dan berkesan secara lisan dan tulisan.
 • Mengarang pelbagai teks dengan bahasa yang betul dan berkesan; Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan sopan, di samping mengekalsuburkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.
 • Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan sopan, di samping mengekalsuburkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.
Programme Outcomes:
 • Memperoleh dan mengguna pakai konsep asas berbahasa dan kemahiran berkomunikasi secara efektif(30%)
 • Membentuk kesedaran tentang tanggungjawab sosial, budaya, sejagat dan persekitaran(40%)
 • Kerjasama kumpulan yang baik(20%)
 • Berkemampuan untuk terus memperbaiki diri dan pembelajaran berterusan.(10%).
Assessment Scheme:
 • Kerja kursus(20%)
 • Ujian lisan(10%)
 • Ujian/kuiz(20%)
 • Peperiksaan akhir(50%)
Teaching and Learning Activities: 42 hours (lectures)
Credit Hours: 3
Pre-Requisite: Tidak mencapai Kepujian (kredit) dalam Bahasa Malaysia peringkat SPM.
References:
 • Ab. Rahman Ab. Rashid dan Hjh. Wan Som (1995). Bahasa Melayu dalam Komunikasi dan Proses Komunikasi. Petaling Jaya: Longman Malaysia.
 • Abdullah Hassan (1987). Isu-isu Perancangan Bahasa: Pengintelektualan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Ismail Hussein (1992). Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Nik Safiah Karim et al (1993) Tatabahasa Dewan (edisi baru). Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Noraini Yusoff (1991). Penulisan Berformat, Kuala Lumpur: Pustaka Pertiwi
 • Sulaiman Masri (1995). Penulisan dalam Bahasa Melayu Baku (edisi ke-2), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Additional References:
 • Ab. Rahman Ab. Rashid dan Yap Kim Fatt (1995). Bahasa Melayu – Komunikasi Berkesan dan Perucapan Umum. Petaling Jaya:Longman Malaysia.
 • Abdullah Hassan (1980).Linguistik Am untuk Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd
 • Awang Sariyan (1995). Sebutan Baku dan Ejaan Rumi. Kuala Lumpur: Synergymate Sdn. Bhd.
 • Asmah Hj. Omar (1987). Bahasa Laporan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Asmah Hj. Omar (1997). Penggunaan Bahasa dalam Surat Rasmi Bahasa dalam Komunikasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Za’aba (2000) Pelita Bahasa Melayu 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Subject Contents

 • Pengenalan
  • Asal Usul Bahasa Melayu - Rumpuan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai lingua franca
  • Dasar dan Kedudukan Bahasa Melayu - Asas pemilihan bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Pendidikan.
  • Status dan Fungsi Bahasa Melayu - Bahasa kebangsaan. Bahasa rasmi. Bahasa perpaduan. Bahasa ilmu.
  • Bahasa dan Budaya

   
 • Sebutan dan Intonasi
  • Sebutan - Prinsip sebutan. Intonasi.

   
 • Isu Ejaan Dan Tatabahasa
  • Ejaan
  • Pengimbuhan
  • Pemilihan kata
  • Struktur ayat

   
 • Komunikasi Lisan
  • Bentuk-bentuk Pengucapan - Ucapan. Syarahan. Temu ramah. Pengacaraan majlis. Taklimat. Pidato. Forum. Bahas. Pengendalian mesyuarat. Ulasan dan komentar.

   
 • Kefahaman
  • Teks prosa
  • Teks puisi

   
 • Penulisan
  • Ciri-ciri penulisan - FaktaGaya dan laras. Struktur. Bentuk wacana.
  • Jenis-jenis teks - Jenis teks berformat (surat rasmi, laporan, wawancara, kertas kerja). Jenis teks tak berformat (rencana, ucapan, perbincangan, perbahasan, cerpen)